Privātuma politika

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Šajā privātuma politikā vārdi “jūs”, “jūsu” vai līdzīgs apzīmējums nozīmē jebkuru tīmekļa vietnes www.mathskincare.com (turpmāk tekstā – Tīmekļa vietne) apmeklētāju. Vārdi “mēs”, “mūsu” vai līdzīgs apzīmējums nozīmē MATH zīmola (turpmāk tekstā – UAB “Kosmetikos tyrimų centras”) pārstāvjus.

UAB “Kosmetikos tyrimų centras” ņem vērā LR personas datu juridiskās aizsardzības likumu, 2016. g. 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un tās īstenojamos tiesību aktus. Ar personas datiem šajā privātuma politikā tiek saprasts: fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese un citi dati, kā tas ir definēts LR personas datu juridiskās aizsardzības likumā un Vispārīgajā datu aizsardzības regulā. Privātuma politikā ir izklāstīta UAB “Kosmetikos tyrimų centras” piemērotā klientu personas datu apstrādes prakse. Šajā Privātuma politikā ir izklāstīts, kā uzņēmums vāc personas datus, ar ko kopīgo tos un kā tie tiek aizsargāti. Šī privātuma politika tiek piemērota arī gadījumos, ja sniedzāt personas datus UAB “Kosmetikos tyrimų centras” pirms šīs Privātuma politika stāšanās spēkā. Ja jums rodas jebkādi jautājumi, kas ir saistīti ar šo tēmu, rakstiet uz e-pastu: [email protected]

Mūsu tīmekļa vietnē ievietotās saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm nav šīs privātuma politikas priekšmets. Iesakām izlasīt privātuma politiku tajās tīmekļa vietnēs, kuras apmeklējat.

Informācijas vākšanas veidi 

Mūsu klientu personas dati tiek vākti:

 • izmantojot tiešsaistes reģistrācijas formas
 • kad iegādājaties mūsu preces vai saņemat pakalpojumus un norādāt savus personas datus pasūtījumos un līgumos
 • kad jūs sniedzat savus personas datus ar elektroniskā pasta starpniecību, tīmeklī vai citā veidā.
Informācijas vākšanas nolūki un vācamie dati 

Preču pasūtīšanas, pārdošanas un piegādes nolūkiem – vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs.

Jaunumu vēstules abonēšanas nolūkiem – vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, pilsēta, darbības joma.

Tiešā mārketinga nolūkiem (ja tiek sniegta piekrišana) – klienta vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese.

Administrējot savu tīmekļa vietni un diagnosticējot potenciālus traucējumus, var tikt izmantotas jūsu IP adreses. Ja jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, tiek vākta arī informācija, kas atklāj mūsu sniegto pakalpojumu izmantošanas īpatnības vai automātiski ģenerē apmeklējumu statistiku. Vairāk par to lasiet sadaļā “Sīkdatņu izmantošana”.

Personas datu izmantošana 

Jūsu personas dati tiek izmantoti šiem nolūkiem:

 • klientu reģistrācijas un pieprasījumu apstrādei
 • pasūtījumu pieņemšanai
 • līgumu slēgšanai un izpildei
 • pasūtīto preču piegādei
 • preču sortimenta uzlabošanai
 • jaunumu vēstuļu nosūtīšanai

Jūsu personas dati tiek izmantoti apkopotā veidā (trešajām pusēm nav iespēju noteikt konkrēta lietotāja vārdu, uzvārdu):

 • klientu portreta raksturošanai
 • veicot tīmekļa vietnes auditu

Jūsu personas dati netiks nodoti trešajām pusēm, izņemot šajos gadījumos:

 • ja jūs esat sniedzis piekrišanu, ka tiek izpausti jūsu personas dati
 • mūsu partneriem, kuri sniedz preču piegādes pakalpojumus (pakalpojumu sniedzējiem jūsu personiskā informācija tiks izpausta tikai tādā apmērā, kādā tā ir nepieciešama konkrētā pakalpojuma sniegšanai)
 • tiesībsargājošām institūcijām, citām valsts institūcijām Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā
 • parāda piedzīšanas nolūkiem vai gadījumos, kad jūs nepildāt saistības, jūsu personas dati var tikt nodoti advokātam vai parādu piedziņas uzņēmumam
 • personām, kuras UAB “Kosmetikos tyrimų centras” sniedz personas datu apstrādes pakalpojumus, datorsistēmu uzraudzības pakalpojumus, grāmatvedības pakalpojumus, juridiskus pakalpojumus, auditoriem un personām, kuras sniedz līdzīgus pakalpojumus, taču tikai tādā apmērā, kādā tas ir nepieciešams šo pakalpojumu izpildei
 • ja pastāv cita juridiska nepieciešamība, kas nav pretrunā LR personas datu juridiskās aizsardzības likumā un Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktajiem aizliegumiem
Tiešais mārketings 

Mūsu mērķis ir sniegt aktuālo informāciju vispirms mūsu klientiem, piemēram, par īpašiem MATH kosmētikas piedāvājumiem, jaunumiem un pakalpojumiem. Jūsu norādītā e-pasta adrese, tālruņa numurs vai citi personas dati tiešā mārketinga nolūkiem var tikt izmantoti, tikai saņemot jūsu piekrišanu. Ja vairs nevēlaties, lai jūsu personas dati tiktu apstrādāti tiešā mārketinga nolūkiem vai vairs nevēlaties saņemt mūsu jaunumu vēstules un tiešā mārketinga ziņojumus, nospiediet uz saites, kuru atradīsiet mūsu nosūtītās e-pasta vēstules apakšpusē “Atteikties no visiem piedāvājumiem”. Ja jums rodas jebkādi jautājumi, varat rakstīt uz e-pasta adresi: [email protected] vai zvanīt pa tālruni +370 673 08223 un norādīt, ka vairs nevēlaties saņemt piedāvājumus. Atsakoties no jaunumu vēstulēm un/vai tiešā mārketinga piedāvājumiem, jums ir precīzi jānorāda savas e-pasta adreses un/vai tālruņa numuri, uz kuriem vairs nevēlaties saņemt tiešā mārketinga piedāvājumus. Jūsu piekrišana, kas sniegta ar nolūku saņemt UAB “Kosmetikos tyrimų centras” jaunumu vēstules un tiešā mārketinga piedāvājumus un kas sniegta līdz brīdim, kad stājās spēkā šī privātuma politika, paliek spēkā arī turpmāk.

Informācijas glabāšanas termiņi

Jūsu personas dati netiks glabāti ilgāk, kā tas ir nepieciešams šajā privātuma politikā noteikto nolūku īstenošanai. Tiešā mārketinga nolūkiem personas dati tiek glabāti ne ilgāk par 3 gadiem, ja vien tiesību aktos būtu noteikts vai atļauts ilgāks glabāšanas periods. Neņemot vērā iepriekš norādītos informācijas glabāšanas termiņus, jūsu personas datus mums ir tiesības uzglabāt serverī tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, ja jūsu sniegtie dati tika (i) izmantoti, veicot nelikumīgu nodarījumu, vai (ii) bija aizdomas, ka ir veikta identitātes zādzība vai cits pārkāpums, kura dēļ bija vai tiks veikta attiecīgo tiesībsargājošo institūciju izmeklēšana, (iii) ja mēs esam saņēmuši sūdzības, kas saistītas ar konkrēto klientu, vai ja mēs esam konstatējuši konkrētā klienta veiktos Noteikumu pārkāpumus, vai (iv) ir cits likumīgs pamats personas datu glabāšanai.

Jūsu ar personas datiem saistītās tiesības

Jums ir tiesības iepazīties ar saviem personas datiem, lūgt izlabot nepareizus, nepilnīgus, neprecīzus personas datus, nepiekrist, ka tiek apstrādāti jūsu personas dati tiešā mārketinga nolūkiem (nenorādot nepiekrišanas iemeslus) vai Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos, pieprasīt dzēst savus personas datus Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos, citas tiesības, kas ir paredzētas Vispārīgajā datu aizsardzības regulā.

Jebkurš lūgums vai norādījums, kas ir saistīts ar personas datu apstrādi, jums ir jāiesniedz rakstveidā vienā no šiem veidiem:

 • iesniedzot lūgumu vai norādījumu personiski, adresē Saulėtekio al. 3, Viļņa (Vilnius)
 • nosūtot lūgumu vai norādījumu, kas parakstīts ar sertificētu elektronisko parakstu, uz e-pasta adresi: [email protected]

Pēc jūsu lūguma vai norādījuma saņemšanas ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā sniegsim jums atbildi un veiksim/atteiksimies veikt lūgumā norādītās darbības. Pēc jūsu lūguma atbilde tiks sniegta rakstveidā. Atsevišķos gadījumos šis termiņš var tikt pagarināts vēl par 30 kalendārajām dienām, ja datu apjoms ir liels vai citos līdzīgos gadījumos.

Atteikties no jaunumu vēstulēm un tiešā mārketinga piedāvājumiem varat arī, nosūtot attiecīgu lūgumu vai norādījumu uz e-pasta adresi: [email protected] Ja jūs uzskatāt, ka veids, kādā tiek apstrādāti jūsu personas dati, neatbilst spēkā esošajiem tiesību aktiem, jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā (www.ada.lt).

SĪKDATŅU IZMANTOŠANA

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek instalētas jūsu datora cietajā diskā, kad jūs izmantojat pārlūkprogrammu. Tās bieži tiek izmantotas tādēļ, lai tīmekļa vietnēs tiktu saglabāta noderīga informācija, piemēram, par pievienošanos, un tas atvieglotu tīmekļa vietņu pārlūkošanu. Mūsu sīkdatnes nevar identificēt personu.

KĀ TIEK IZMANTOTAS SĪKDATNES

Tīmekļa vietnē tiek izmantotas vairāku veidu sīkdatnes. Tās tiek izmantotas šiem nolūkiem:

 • Galvenās sīkdatnes: Sīkdatnes tiek izmantotas tīmekļa vietnes darbības nodrošināšanai, kā arī, lai jūs varētu izmantot mūsu pakalpojumus un pievienoties kontam. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai īstenotu mūsu likumiskās intereses, – nodrošināt tīmekļa vietnes funkcionēšanu un sniegt jums pakalpojumus. Galvenās sīkdatnes tiek instalētas laikā, kad izmantojat pārlūkprogrammu, t. i., līdz sesijas beigām.
 • Analītiskās un (vai) ar darbību saistītās sīkdatnes: Sīkdatņu izmantošana sniedz iespēju atpazīt un kvantitatīvi novērtēt tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu un redzēt, kā šie apmeklētāji pārlūko vietni. Juridiskais šo sīkdatņu izmantošanas pamats ir mūsu likumiskās intereses – uzlabot savas tīmekļa vietnes darbību, piemēram, nodrošinot meklēšanas izvēles. Analītiskās un (vai) ar darbību saistītās sīkdatnes tiek instalētas jūsu ierīcē, lai tās tur atrastos pastāvīgi.
 • Funkcionālās sīkdatnes: Sīkdatņu izmantošana sniedz iespēju Tīmekļa vietnē ierakstīt jūsu izvēlētos iestatījumus un izvēles, kas savukārt padara ērtāku Tīmekļa vietnes izmantošanu, piemēram, ja nevēlaties iziet no Tīmekļa vietnes. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai īstenotu mūsu likumiskās intereses, – nodrošināt tīmekļa vietnes funkcionēšanu un sniegt jums pakalpojumus. Analītiskās un (vai) ar darbību saistītās sīkdatnes tiek instalētas jūsu ierīcē, lai tās tur atrastos pastāvīgi.
 • Mērķauditorijas grupas un (vai) reklāmas sīkdatnes: Sīkdatnes tiek izmantotas tādēļ, lai tiktu ierakstīti dati par jūsu apmeklējumu Tīmekļa vietnē, kā arī vietnes, kuras izmantojat. Sīkdatņu izmantošanas nolūks ir tāds, lai mēs un mūsu uzņēmējdarbības partneri varētu piedāvāt jums savus pakalpojumus, ņemot vērā jūsu intereses. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, saņemot jūsu piekrišanu. Apmeklējot Tīmekļa vietni un izmantojot mūsu sniegtos pakalpojumus, jūs piekrītat, ka tiek izmantotas mērķauditorijas grupas un (vai) reklāmas sīkdatnes. Mērķauditorijas grupas un (vai) reklāmas sīkdatnes paliks instalētas tik ilgu laiku, līdz tās tiks dzēstas no pārlūkprogrammas.

Sīkdatņu datus saņemam un apstrādājam mēs un mūsu uzņēmējdarbības partneri, kuri nodrošina Tīmekļa vietnes funkcionēšanu, uzkrāj un analizē datus par jūsu darbību Tīmekļa vietnē. Sīkdatņu informācija netiek sūtīta ārpus Eiropas Savienības un EEZ robežām.

KĀ IEROBEŽOT SĪKDATŅU IZMANTOŠANU UN KĀ TĀS IZDZĒST

Ja vēlaties ierobežot, bloķēt vai dzēst sīkdatnes, to var izdarīt, mainot izmantojamās pārlūkprogrammas iestatījumus. Jūs nevarat atteikties no galveno un funkcionālo sīkdatņu izmantošanas, jo bez tām nav iespējams nodrošināt Tīmekļa vietnes funkcionēšanu. Jūs nevarat atteikties no analītisko sīkdatņu izmantošanas, jo tās ir būtiskas, lai uzlabotu Tīmekļa vietnes funkcionēšanu.

Mēs izmantojam “Google Analytics” pakalpojumus. Jūs varat atteikties no to izmantošanas, lejupielādējot un instalējot “Google Analytics” rīku “Opt-out Browser Add-on”.

Vairāk informācijas par sīkdatnēm un skaidrojumus, kā tās pārvaldīt, meklējiet šeit: www.aboutcookies.org.

PRIVĀTUMA POLITIKAS NOSACĪJUMU MAIŅA

Mums ir tiesības jebkurā brīdī mainīt privātuma politikas nosacījumus, publicējot tos Tīmekļa vietnē. Jebkuri Tīmekļa vietnē publicētie nosacījumi aizstāj visas iepriekšējās nosacījumu versijas un stājas spēkā uzreiz pēc publicēšanas.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Ja jums ir jautājumi, komentāri vai lūgumi, kas ir saistīti ar privātuma politikas nosacījumiem, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi: [email protected]

PIEKRIŠANA

Sniedzot savus datus, jūs piekrītat mūsu Privātuma politikai, kā arī tam, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti tajā noteiktajā kārtībā.

@mathscientific