Privaatsuspoliitika

ÜLDSÄTTED

Selles privaatsuspoliitikas tähendavad sõnad „teie“, „teid“ ja muud sarnased sõnad mis tahes veebilehe (edaspidi – veebileht) külastajat. Sõnad „meie“, „meid“ ja sarnased sõnad tähendavad kaubamärgi MATH (edaspidi – UAB Kosmetikos Tyrimų Centras) esindajaid.

UAB Kosmetikos Tyrimų Centras järgib Leedu Vabariigi isikuandmete õiguskaitse seadust, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrust (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) ja selle rakenduseeskirju. Selles privaatsuspoliitikas peetakse isikuandmeteks füüsilise isiku ees- ja perekonnanime, isikukoodi, elukoha aadressi ja muid andmeid, nagu need on määratletud Leedu Vabariigi isikuandmete õiguskaitse seaduses ja isikuandmete kaitse üldmääruses. Privaatsuspoliitika kajastab klientide isikuandmete töötlemise tavasid, mida rakendab UAB Kosmetikos Tyrimų Centras. Privaatsuspoliitikas on kirjeldatud, kuidas ettevõte kogub isikuandmeid, kellega ta neid jagab ja kuidas neid säilitatakse. Privaatsuspoliitika sätteid kohaldatakse ka juhtudel, kui esitate isikuandmed ettevõttele Kosmetikos Tyrimų Centras enne privaatsuspoliitika jõustumist. Kui teil on selle teemaga seotud küsimusi, kirjutage e-posti aadressile: [email protected]

Privaatsuspoliitika ei hõlma meie veebilehel osutatud linke kolmandate isikute veebilehtedele. Soovitame teil tutvuda külastatud veebilehtede privaatsuspoliitikaga.

Teabe kogumise viisid 

Klientide isikuandmete kogumiseks kasutame: 

 • registreerimisvorme
 • kui ostate meie tooteid või tarbite teenuseid ja märgite oma isikuandmed tellimuses ja lepingus
 • isikuandmete edastamisel e-posti kaudu, veebis või muul viisil.
Teaba kogumise eesmärgid ja kogutavad andmed 

Toodete tellimise, müümise ja kättetoimetamise eesmärgil: ees- ja perekonnanimi, aadress, e-posti aadress, telefon.

Uudiskirjade tellimise eesmärgil: ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefon, linn, tegevusala.

Otseturunduse eesmärgil (nõusoleku saamisel): kliendi ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress.

Hallates oma veebilehte või võimalike rikete diagnoosimiseks võime kasutada teie IP-aadresse. Kui külastate meie veebilehte, kogume ka teavet, mis näitab meie teenuste kasutamise iseärasusi või automaatselt koostatud külastuste statistikat. Lugege lisateavet selle kohta jaost „Küpsiste kasutamine“.

Isikuandmete kasutamine 

Kasutame teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel: 

 • klientide registreerimise ja päringute haldamiseks
 • tellimuste vastuvõtmiseks
 • lepingute sõlmimiseks ja täitmiseks
 • tellitud toodete tarnimiseks
 • tootevaliku täiustamiseks
 • uudiskirjade saatmiseks

Kasutame teie isikuandmeid üldistatud kujul (kolmandatel isikutel ei ole võimalik tarbija ees- ja perekonnanime kindlaks teha):

 • kliendi iseloomustamiseks
 • veebilehe auditi tegemisel

Teie isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele, va järgmistel juhtudel:

 • kui meil on teie nõusolek isikuandmete avalikustamiseks olemas
 • kohaletoimetamisteenuseid osutavatele partneritele (edastame teenusepakkujatele vaid need isikuandmeid, mis on vajalikud konkreetse teenuse osutamiseks)
 • õiguskaitseasutustele, muudele riigiasutustele Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud korras
 • teie isikuandmeid võib võlgade sissenõudmiseks või võlakohustuste täitmata jätmise korral edastada advokaadile või inkassofirmale
 • isikutele, kes osutavad isikuandmete töötlemise teenuseid, arvutisüsteemide hooldusteenuseid, raamatupidamisteenuseid, õigusteenuseid, audiitoritele ja ettevõttele Kosmetikos Tyrimų Centras sarnaseid teenuseid osutavatele isikutele, kuid ainult ulatuses, mis on vajalik nende teenuste osutamiseks
 • muu õigustatud huvi korral, kui see ei ole vastuolus Leedu Vabariigi isikuandmete õiguskaitse seaduses ja isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud keeldudega
Otseturundus 

Püüame esimestena teavitada oma kliente ajakohasest teabest, näiteks MATHi paeluvatest kosmeetika pakkumistest, uudistest ja teenustest. Teie edastatud e-posti aadressi, telefoninumbrit või muid isikuandmeid võib otseturunduse eesmärgil kasutada ainult teie nõusolekul. Kui te ei soovi enam, et teie isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärkidel või ei soovi enam saada meie uudiskirju ja otseturundusteateid, klõpsake meie e-kirja allosas olevat linki „Loobun kõigist pakkumistest“. Kõigis küsimustes võite meiega ühendust võtta ka e-posti aadressil [email protected] või helistades +370 673 08223 ja märkida, et te ei soovi pakkumisi saada. Uudiskirjadest ja / või otseturunduspakkumistest loobudes peaksite täpselt osutama teile kuuluvad e-posti aadressid ja / või telefoninumbrid, millele te ei soovi otseturunduspakkumisi saada. Teie nõusolekud, mis on antud UAB Kosmetikos Tyrimų Centras uudiskirjade ja otseturunduspakkumiste saamiseks enne käesoleva privaatsuspoliitika jõustumist, jäävad kehtima.

Teabe säilitamise tähtajadd 

Säilitame teie isikuandmeid vaid seni, kuni see on vajalik privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkide saavutamiseks. Otseturunduse eesmärgil säilitatakse isikuandmeid kuni 3 aastat, välja arvatud juhud, kui seadusega on ette nähtud või lubatud pikem säilitamise tähtaeg. Vaatamata eespool märgitud teabe säilitamise tähtaegadele on meil õigus teie isikuandmeid säilitada serveris nii kaua, kui vaja, kui teie esitatud andmeid on (i) kasutatud ebaseaduslikus tegevuses või (ii) kahtlustati identiteedivargust või muud rikkumist, mille uurimist viisid läbi või viivad läbi asjaomased õiguskaitseasutused, (iii) kui me oleme saanud kaebusi asjaomase kliendi kohta või kui oleme täheldanud asjaomase kliendi poolt reeglite rikkumisi või (iv) isikuandmete säilitamiseks muudel seaduslikel eesmärkidel.

Teie isikuandmetest tulenevad õigused

Teil on õigus tutvuda oma isikuandmetega, taotleda ebaõigete, mittetäielike, ebatäpsete isikuandmete parandamist, mitte nõustuda oma isikuandmete töötlemisega otseturunduse eesmärgil (põhjendusi esitamata) või isikuandmete kaitse üldmääruses kehtestatud asjaoludel taotleda oma isikuandmete kustutamist, kasutada muid andmekaitse üldmääruses sätestatud õigusi.

Kõik isikuandmete töötlemisega seotud taotlused või juhised tuleb meile esitada kirjalikult ühel järgmisel viisil:

 • edastage meile taotlus või juhis aadressile Saulėtekio al. 3, Vilnius
 • genom att skicka begäran eller instruktionen undertecknad med en certifierad elektronisk signatur till följande e-postadress [email protected]

Teie taotluse või juhise kättesaamisel vastame ja sooritame / keeldume taotluses nimetatud toimingute tegemisest hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul. Teie palvel esitame vastuse kirjalikult. Üksikjuhtudel võib seda tähtaega pikendada veel 30 kalendripäeva võrra, kui andmed on mahukad ja muudel sarnastel põhjustel.

Samuti saate uudiskirjadest või otseturunduspakkumistest loobuda, saates asjakohase taotluse või juhise e-posti aadressile [email protected] Kui olete arvamusel, et me ei järgi teie isikuandmeid töödeldes kehtivaid õigusakte, on teil õigus pöörduda riikliku andmekaitse inspektsiooni poole (www.ada.lt). 

KÜPSISTE KASUTAMINE

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie arvuti kõvakettale, kui kasutate brauserit. Neid kasutatakse tavaliselt veebilehtedel kasuliku teabe, näiteks sisselogimisteabe, salvestamiseks ja veebilehtede sirvimise hõlbustamiseks. Meie küpsised ei suuda isikut tuvastada.

MILLEKS ME KÜPSISEID KASUTAME

Kasutame veebilehel mitut tüüpi küpsiseid järgmistel eesmärkidel:

 • Põhilised küpsised: Küpsiseid kasutatakse veebilehe toimimise tagamiseks, sealhulgas, et saaksite meie teenuseid kasutada ja kontole sisse logida. Neid küpsiseid kasutatakse meie õigustatud huvides veebilehe toimimise ja teile teenuste pakkumise tagamiseks. Peamised küpsised installitakse brauseri kasutamise ajal, st kuni seansi lõpuni.
 • Analüütilised ja / või toimivusküpsised: Küpsised võimaldavad tuvastada külastajaid ja hinnata veebilehe külastajate arvu ning jälgida, kuidas külastajad sirvivad veebilehte. Nende küpsiste kasutamise õiguslik alus on meie õigustatud huvi täiustada oma veebilehe toimimist, nt otsinguvalikute tagamiseks. Teie seadmetesse on alaliselt seadistatud analüüsi- ja / või toimivusküpsised.
 • Funktsiooniküpsised: Küpsised võimaldavad veebilehel salvestada teie valitud seadeid ja valikuid, mis hõlbustavad veebilehe kasutamist, näiteks veebilehega ühenduse hoidmiseks. Neid küpsiseid kasutatakse meie õigustatud huvides veebilehe toimimise ja teile teenuste pakkumise tagamiseks. Teie seadmetesse on alaliselt seadistatud analüüsi- ja / või toimivusküpsised.
 • Sihtrühmad ja / või reklaamiküpsised: Küpsiseid kasutatakse, et registreerida teie andmed veebilehe külastamisel, teie kasutatavad lingid selleks, et võimaldada meil ja meie äripartneritel teile pakkuda teenuseid vastavalt teie huvidele. Neid küpsiseid kasutatakse teie nõusolekul. Veebilehte külastades ja meie pakutavaid teenuseid kasutades nõustute sihtrühma ja / või reklaamiküpsiste kasutamisega. Sihtrühmade ja / või reklaamiküpsised on seadistatud seni, kuni te need oma brauserist kustutate.

Küpsiste andmeid töötleme ja salvestame meie ja meie äripartnerid, kes tagavad veebilehe toimimise, koguvad ja analüüsivad andmeid teie tegevuste kohta veebilehel. Küpsistelt saadud teavet ei edastata väljaspoole Euroopa Liitu ega EMPd.

KUIDAS KÜPSISEID PIIRATA JA NEID KUSTUTADA

Kui soovite küpsiseid piirata, blokeerida või kustutada, muutke selleks kasutatava brauseri seadeid. Te ei saa keelduda peamiste ja funktsiooniküpsiste kasutamisest, sest ilma nendeta ei saa tagada veebilehe toimimist. Te ei saa keelduda analüüsiküpsiste kasutamisest, sest need on vajalikud veebilehe toimimise täiustamiseks.

Me kasutame Google Analyticsi teenuseid. Saate nende kasutamisest loobuda, laadides alla ja kasutades Google Analyticsi pakutavat tarkvara „Opt-out Browser Add-on“.

Lisateavet küpsiste kohta ja selgitusi nende haldamise kohta leiate siit: www.aboutcookies.org

PRIVAATSUSTINGIMUSTE MUUDATUSED

Meil on õigus ükskõik millal privaatsuspoliitika tingimusi muuta, avaldades need veebilehel. Kõik veebilehel avaldatud tingimused muudavad kõiki tingimuste varasemaid versioone ja jõustuvad kohe pärast avaldamist.

KONTAKTTEAVE

Kui teil on privaatsustingimuste kohta küsimusi, kommentaare või taotlusi, võtke meiega ühendust aadressil [email protected]

NÕUSOLEK

Oma andmeid esitades nõustute meie privaatsuspoliitikaga ja teie isikuandmete töötlemisega vastavalt selles sätestatud korrale.

@mathscientific